Ashtakam

Saraswati Ashtakam

॥श्री सरस्वती अष्टकम्॥ ॥शतानीक उवाच॥ महामते महाप्राज्ञ सर्वशास्त्रविशारद। अक्षीणकर्मबन्धस्तु पुरुषो द्विजसत्तम॥१॥ मरणे यज्जोपेज्जाप्यं यं च भावमनुस्मरन्। परं पदमवाप्नोति तन्मे ब्रूहि महामुने॥२॥ ॥शौनक उवाच॥ इदमेव महाराज पृष्टवांस्ते पितामहः। भीष्मं धर्मविदां श्रेष्ठं धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः॥३॥ ॥युधिष्ठिर उवाच॥ पितामह महाप्राज्ञ सर्वशास्त्रविशारदः। बृहस्पतिस्तुता देवी वागीशेन महात्मना। आत्मायं दर्शयामासं सूर्य कोटिसमप्रभम्॥४॥ ॥सरस्वत्युवाच॥ वरं वृणीष्व भद्रं ते यत्ते मनसि विद्यते। ॥बृहस्पतिरूवाच॥ यदि …

Saraswati Ashtakam Read More »

Sankat Mochan Hanuman Ashtakam

॥संकट मोचन हनुमानाष्टक॥ ॥मत्तगयन्द छन्द॥ बाल समय रवि भक्षि लियो तब तीनहुँ लोक भयो अँधियारो। ताहि सों त्रास भयो जग को यह संकट काहु सों जात न टारो। देवन आनि करी बिनती तब छाँड़ि दियो रबि कष्ट निवारो। को नहिं जानत है जग में कपि संकटमोचन नाम तिहारो॥१॥ बालि की त्रास कपीस बसै गिरि जात …

Sankat Mochan Hanuman Ashtakam Read More »

Shiva Ashtakam

॥अथ श्री शिवाष्टकम्॥ प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथ नाथं सदानन्द भाजाम्। भवद्भव्य भूतेश्वरं भूतनाथं, शिवं शङ्करं शम्भु मीशानमीडे॥१॥ गले रुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकाल कालं गणेशादि पालम्। जटाजूट गङ्गोत्तरङ्गै र्विशालं, शिवं शङ्करं शम्भु मीशानमीडे॥२॥ मुदामाकरं मण्डनं मण्डयन्तं महा मण्डलं भस्म भूषाधरं तम्। अनादिं ह्यपारं महा मोहमारं, शिवं शङ्करं शम्भु मीशानमीडे॥३॥ वटाधो निवासं महाट्टाट्टहासं महापाप नाशं सदा …

Shiva Ashtakam Read More »

Shankaracharya Krit Shiva Ashtakam

॥शिवाष्टकम्॥ तस्मै नमः परमकारणकारणाय दीप्तोज्ज्वलज्ज्वलितपिङ्गललोचनाय। नागेन्द्रहारकृतकुण्डलभूषणाय ब्रह्मेन्द्रविष्णुवरदाय नमः शिवाय॥१॥ श्रीमत्प्रसन्नशशिपन्नगभूषणाय शैलेन्द्रजावदनचुम्बितलोचनाय। कैलासमन्दरमहेन्द्रनिकेतनाय लोकत्रयार्तिहरणाय नमः शिवाय॥२॥ पद्मावदातमणिकुण्डलगोवृषाय कृष्णागरुप्रचुरचन्दनचर्चिताय। भस्मानुषक्तविकचोत्पलमल्लिकाय नीलाब्जकण्ठसदृशाय नमः शिवाय॥३॥ लम्बत्सपिङ्गलजटामुकुटोत्कटाय दंष्ट्राकरालविकटोत्कटभैरवाय। व्याघ्राजिनाम्बरधराय मनोहराय त्रैलोक्यनाथनमिताय नमः शिवाय॥४॥ दक्षप्रजापतिमहामखनाशनाय क्षिप्रं महात्रिपुरदानवघातनाय। ब्रह्मोर्जितोर्ध्वगकरोटिनिकृन्तनाय योगाय योगनमिताय नमः शिवाय॥५॥ संसारसृष्टिघटनापरिवर्तनाय रक्षः पिशाचगणसिद्धसमाकुलाय। सिद्धोरगग्रहगणेन्द्रनिषेविताय शार्दूलचर्मवसनाय नमः शिवाय॥६॥ भस्माङ्गरागकृतरूपमनोहराय सौम्यावदातवनमाश्रितमाश्रिताय। गौरीकटाक्षनयनार्धनिरीक्षणाय गोक्षीरधारधवलाय नमः शिवाय॥७॥ आदित्यसोमवरुणानिलसेविताय यज्ञाग्निहोत्रवरधूमनिकेतनाय। ऋक्सामवेदमुनिभिः स्तुतिसंयुताय गोपाय गोपनमिताय …

Shankaracharya Krit Shiva Ashtakam Read More »

Krishna Ashtakam

॥अथ श्री कृष्णाष्टकम्॥ वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम्। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्॥१॥ अतसी पुष्प सङ्काशम् हार नूपुर शोभितम्। रत्न कङ्कण केयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्॥२॥ कुटिलालक संयुक्तं पूर्णचन्द्र निभाननम्। विलसत् कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्॥३॥ मन्दार गन्ध संयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजम्। बर्हि पिञ्छाव चूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्॥४॥ उत्फुल्ल पद्मपत्राक्षं नील जीमूत सन्निभम्। यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे …

Krishna Ashtakam Read More »

Ganesha Ashtakam

॥अथ श्री गणेशाष्टकम्॥ श्री गणेशाय नमः। सर्वे उचुः। यतोऽनन्तशक्‍तेरनन्ताश्च जीवा यतो निर्गुणादप्रमेया गुणास्ते। यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः॥१॥ यतश्चाविरासीज्जगत्सर्वमेतत्तथाऽब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता। तथेन्द्रादयो देवसङ्घा मनुष्याः सदा तं गणेशं नमामो भजामः॥२॥ यतो वह्निभानू भवो भूर्जलं च यतः सागराश्चन्द्रमा व्योम वायुः। यतः स्थावरा जङ्गमा वृक्षसङ्घा सदा तं गणेशं नमामो भजामः॥३॥ यतो दानवाः किन्नरा …

Ganesha Ashtakam Read More »