Shree Suktam

॥वैभव प्रदाता श्री सूक्त॥

हरिःॐहिरण्यवर्णांहरिणींसुवर्णरजतस्र​जाम्।

चन्द्रांहिरण्मयींलक्ष्मींजातवेदोमआवह॥१॥

तांमआवहजातवेदोलक्ष्मीमनपगामिनीम्।

यस्यांहिरण्यंविन्देयंगामश्वंपुरुषानहम्॥२॥

अश्वपूर्वांरथमध्यांहस्तिनादप्रबोधिनीम्।

श्रियंदेवीमुपह्वयेश्रीर्मादेवीजुषताम्॥३॥

कांसोस्मितांहिरण्यप्राकारामार्द्रांज्वलन्तींतृप्तांतर्पयन्तीम्।

पद्मेस्थितांपद्मवर्णांतामिहोपह्वयेश्रियम्॥४॥

प्रभासांयशसालोकेदेवजुष्टामुदाराम्।

पद्मिनीमींशरणमहंप्रपद्येऽलक्ष्मीर्मेनश्यतांत्वांवृणे॥५॥

आदित्यवर्णेतपसोऽधिजातोवनस्पतिस्तववृक्षोऽथबिल्वः।

तस्यफलानितपसानुदन्तुमायान्तरायाश्चबाह्याअलक्ष्मीः॥६॥

उपैतुमांदेवसखःकीर्तिश्चमणिनासह।

प्रादुर्भूतोऽस्मिराष्ट्रेऽस्मिन्कीर्तिमृद्धिंददातुमे॥७॥

क्षुत्पिपासामलांज्येष्ठामलक्ष्मींनाशयाम्यहम्।

अभूतिमसमृद्धिंचसर्वांनिर्णुदगृहात्॥८॥

गन्धद्वारांदुराधर्षांनित्यपुष्टांकरीषिणीम्।

ईश्वरींग्सर्वभूतानांतामिहोपह्वयेश्रियम्॥९॥

मनसःकाममाकूतिंवाचःसत्यमशीमहि।

पशूनांरूपमन्नस्यमयिश्रीःश्रयतांयशः॥१०॥

कर्दमेनप्रजाभूतासम्भवकर्दम।

श्रियंवासयमेकुलेमातरंपद्ममालिनीम्॥११॥

आपःसृजन्तुस्निग्धानिचिक्लीतवसगृहे।

निचदेवीमातरंश्रियंवासयकुले॥१२॥

आर्द्रांपुष्करिणींपुष्टिंपिङ्गलांपद्ममालिनीम्।

चन्द्रांहिरण्मयींलक्ष्मींजातवेदोमआवह॥१३॥

आर्द्रांयःकरिणींयष्टिंसुवर्णांहेममालिनीम्।

सूर्यांहिरण्मयींलक्ष्मींजातवेदोमआवह॥१४॥

तांमआवहजातवेदोलक्ष्मीमनपगामिनीम्।

यस्यांहिरण्यंप्रभूतंगावोदास्योऽश्वान्विन्देयंपूरुषानहम्॥१५॥

यःशुचिःप्रयतोभूत्वाजुहुयादाज्यमन्वहम्।

सूक्तंपञ्चदशर्चंचश्रीकामःसततंजपेत्॥१६॥

पद्माननेपद्मऊरुपद्माक्षीपद्मासम्भवे।

त्वंमांभजस्वपद्माक्षीयेनसौख्यंलभाम्यहम्॥१७॥

अश्वदायिगोदायिधनदायिमहाधने।

धनंमेजुषताम्देवीसर्वकामांश्चदेहिमे॥१८॥

पुत्रपौत्रधनंधान्यंहस्त्यश्वादिगवेरथम्।

प्रजानांभवसिमाताआयुष्मन्तंकरोतुमाम्॥१९॥

धनमग्निर्धनंवायुर्धनंसूर्योधनंवसुः।

धनमिन्द्रोबृहस्पतिर्वरुणंधनमश्नुते॥२०॥

वैनतेयसोमंपिबसोमंपिबतुवृत्रहा।

सोमंधनस्यसोमिनोमह्यंददातु॥२१॥

नक्रोधोनचमात्सर्यनलोभोनाशुभामतिः।

भवन्तिकृतपुण्यानांभक्तानांश्रीसूक्तंजपेत्सदा॥२२॥

वर्षन्तुतेविभावरिदिवोअभ्रस्यविद्युतः।

रोहन्तुसर्वबीजान्यवब्रह्मद्विषोजहि॥२३॥

पद्मप्रियेपद्मपद्महस्तेपद्मालयेपद्मदलायताक्षि।

विश्वप्रियेविष्णुमनोऽनुकूलेत्वत्पादपद्मंमयिसन्निधत्स्व॥२४॥

यासापद्मासनस्थाविपुलकटितटीपद्मपत्रायताक्षी।

गम्भीरावर्तनाभिःस्तनभरनमिताशुभ्रवस्त्रोत्तरीया॥२५॥

लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैस्स्नापिताहेमकुम्भैः।

नित्यंसापद्महस्ताममवसतुगृहेसर्वमाङ्गल्ययुक्ता॥२६॥

लक्ष्मींक्षीरसमुद्रराजतनयांश्रीरङ्गधामेश्वरीम्।

दासीभूतसमस्तदेववनितांलोकैकदीपांकुराम्॥२७॥

श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवब्रह्मेन्द्रगङ्गाधराम्।

त्वांत्रैलोक्यकुटुम्बिनींसरसिजांवन्देमुकुन्दप्रियाम्॥२८॥

सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मीस्सरस्वती।

श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्चप्रसन्नाममसर्वदा॥२९॥

वरांकुशौपाशमभीतिमुद्रांकरैर्वहन्तींकमलासनस्थाम्।

बालार्ककोटिप्रतिभांत्रिणेत्रांभजेहमाद्यांजगदीस्वरींत्वाम्॥३०॥

सर्वमङ्गलमाङ्गल्येशिवेसर्वार्थसाधिके।

शरण्येत्र्यम्बकेदेविनारायणिनमोऽस्तुते॥३१॥

सरसिजनिलयेसरोजहस्तेधवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे।

भगवतिहरिवल्लभेमनोज्ञेत्रिभुवनभूतिकरिप्रसीदमह्यम्॥३२॥

विष्णुपत्नींक्षमांदेवींमाधवींमाधवप्रियाम्।

विष्णोःप्रियसखींदेवींनमाम्यच्युतवल्लभाम्॥३३॥

महालक्ष्मीचविद्महेविष्णुपत्नींचधीमहि।

तन्नोलक्ष्मीःप्रचोदयात्॥३४॥

श्रीवर्चस्यमायुष्यमारोग्यमाविधात्पवमानंमहियते।

धनंधान्यंपशुंबहुपुत्रलाभंशतसंवत्सरंदीर्घमायुः॥३५॥

ऋणरोगादिदारिद्र्यपापक्षुदपमृत्यवः।

भयशोकमनस्तापानश्यन्तुममसर्वदा॥३६॥

यएवंवेदॐमहादेव्यैचविष्णुपत्नींचधीमहि।

तन्नोलक्ष्मीःप्रचोदयात्ॐशान्तिःशान्तिःशान्तिः॥३७॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *